Traditional - Der Alte SüNder Lyrics


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Soundtracks


Traditional Lyrics

Der Alte SüNder Lyrics


1. Dat du min Leevsten büst

dat du wulll weest.
: Kumm bi de Nacht

kumm bi de Nacht

segg
wo du heest! :


2. Kumm du um Middernacht

kumm du Klock een!
: Vader slöpt

Moder slöpt

ik slaap alleen. :

3. Klopp an de Kammerdör

fat an de Klink!
: Vader meent

Moder meent
dat deit de Wind. :
Soundtracks
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z # 

Notice: All lyrics are the sole property of the indicated authors. Many lyrics have been transcribed by ear and may contain inaccuracies.